Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh (15/7/1910 – 15/7/2020)

Ngày 07/7/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên ban hành Công văn số 1446-CV/BTGTU tổ chức tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh (15/7/1910 – 15/7/2020), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo đó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, các cơ quan báo chí trong tỉnh tập trung tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp đồng chí Nguyễn Duy Trinh, được Đảng và Bác Hồ giao trọng trách làm Bộ trưởng Ngoại giao lâu năm nhất của Nhà nước ta kể từ khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đến nay (từ tháng 5/1965 đến 4/1980), đã có những đóng góp hết sức to lớn cho sự nghiệp đối ngoại của đất nước, nhất là thời kỳ đầy khó khăn gian khổ, nhưng cũng đầy vinh quang, hào hùng và oanh liệt của dân tộc.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú như, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các loại hình báo chí của tỉnh, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, các ấn phẩm tuyên truyền.

Trần Phan

http://stnmt.dienbien.gov.vn/Lists/VanBan/Attachments/4637/CV%202641%20Tuy%C3%AAn%20truy%E1%BB%81n%20%20ng%C3%A0y%20sinh%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Trinh.PDF