Skip Ribbon Commands
Skip to main content
12/25/2019 12:00:00 AM
THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ BAO BÌ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT SAU SỬ DỤNG

Trong những năm gần đây các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và đặc biệt là người dân đã có nhiều nỗ lực trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Qua đó các sở, ngành đã có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn đến chính quyền địa phương, ý thức của người dân đã được nâng cao trong việc thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng, góp phần bảo vệ môi trường.

Xử lý bao bì BVTV

Ngày 29/11/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành thu gom, vận chuyển, xử lý thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng và bao bì thuốc bảo vệ thực vật sử dụng. Trên địa bàn toàn tỉnh đã thu gom được 1.171 kg vỏ bao bì thuốc BVTV sau sử dụng các loại. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu  mối, đã liên hệ với công ty TNHH Sản xuất Dịch vụ Thương mại Môi Trường Xanh là đơn vị có đủ chức năng được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép, tiến hành vận chuyển và xử lý khối lượng vỏ bao bì nói trên theo đúng quy định.

Qua đó cho thấy trách nhiệm của các cấp, các ngành, ý thức của nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường nói chung và công tác thu gom, vận chuyển, xử lý vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật nói riêng ngày càng được nâng cao.

Bài và ảnh: Điêu Hải