Skip Ribbon Commands
Skip to main content
5/7/2020 8:22:35 AM
Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước, các hoạt động hưởng ứng phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị và đặc biệt phải tuân thủ chặt chẽ các quy định của Chính phủ về an toàn phòng, chống dịch bệnh.

Nội dung hoạt động hưởng ứng tháng hành động bao gồm: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, phát thanh, truyền hình…), treo biểu ngữ, áp phích, phân phát tài liệu, tờ rơi với mục tiêu, nội dung về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn, cơ quan công sở, nơi công cộng trên địa bản tỉnh Điện Biên.

            Vận động cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu trong việc sử dụng nước tiết kiệm, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng chống dịch bệnh ở công sở và tại địa bàn cư trú.

Tổ chức các chiến dịch truyền thông trực tuyến trên các trang mạng xã hội, trang web của các tổ chức chính trị xã hội, các trường học trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh.

Trần Phan