Skip Ribbon Commands
Skip to main content
1/11/2021 12:00:00 AM
Tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác dự án công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ngày 28 tháng 12 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã ban hành văn bản số 4781/UBND-KT về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác dự án công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh.

Công trình thủy điện Long Tạo xã Pú Xi huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng, Giao thông vận tải, Công ty Điện lực Điện Biên, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý ngành, lĩnh vực chủ động triển khai thực hiện các biện pháp quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh cụ thể:  Đối với các dự án công trình thủy điện đã vận hành và đang xây dựng: tổ chức kiểm tra, đánh giá tổng thể những mặt tích cực, hạn chế, an toàn công trỉnh  đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát công tác quản lý vận hành khai thác để kịp thời điều chỉnh, bổ sung những nội dung chưa phù hợp với điều kiện khí hậu thủy văn nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng của xả lũ đối với hạ du; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các chủ đập không thuân thủ đúng quy trình vận hành hồ chứa thủy điện, quản lý an toàn đập, hồ chứa công trình thủy điện theo quy định của pháp luật.

Đối với các dự án thủy điện nhỏ đã có trong quy hoạch nhưng chưa đầu tư xây dựng chỉ thực hiện khi có kết quả đánh giá đảm bảo không tác động lớn, tiêu cực đến môi trường, dân cư, không chiếm dụng đất rừng tự nhiên và có hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra quản lý chất lượng xây dựng công trình thủy điện, đảm bảo an toàn đáp ứng các yêu cầu về môi trường, tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, nhất là các công trình xây dựng trong vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất…

Đồng thời UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát báo cáo đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện công tác quản lý quy hoạch, đầu tư, xây dựng, khai thác vận hành công trình trên địa bàn tỉnh, kiên quyết loại bỏ khỏi quy hoạch những dự án thủy điện không đảm bảm hiệu quả kinh tế, có chiếm dụng rừng tự nhiên, ảnh hưởng lớn đến dân cư, tác động xấu đến môi trường./.

                                                                              Tin, ảnh Nam An.