Skip Ribbon Commands
Skip to main content
3/13/2020 12:00:00 AM
Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai hỗ trợ làm nhà cho hộ Bản Co Lót 1, xã Mường Nhé

Trên cơ sở chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an thông qua chương trình kêu gọi phát động xã hội hóa việc hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo huyện Mường Nhé, Ban thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên đã cụ thể hóa bằng kế hoạch số 87-KH/TU (Kế hoạch 87) ngày 4/10/2019. Thực hiện kế hoạch 87, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định phân công cho 36 cơ quan, đơn vị là các ban Đảng, Đoàn thể, Sở, Ngành tỉnh, UBND huyện và UBND 11 xã của huyện Mường Nhé trực tiếp thực hiện hỗ trợ làm nhà cho 1.140 hộ nghèo.

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-STNMT ngày 02/01/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo huyện Mường Nhé theo Kế hoạch số 87-KH/TU ngày 04/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sở Tài nguyên và Môi trường được giao hỗ trợ 40 hộ tại Bản Co Lót 1, xã Mường Nhé, Trong đó, làm mới nhà ở 26 hộ và cải tạo nhà ở 14 hộ. Tính đến ngày 12/3/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên đã hoàn thiện bàn giao nhà cho 07 hộ, đang thi công 12 hộ, làm xong nền và tập kết nguyên vật liệu cho 12 hộ.

Mục tiêu của Ngành Tài nguyên và Môi trường Điện Biên phấn đấu sẽ hoàn thành việc sửa chữa và làm mới cho 40/40 gia đình vào tháng 6 năm nay.

Triệu Khanh

Một số hình ảnh bàn giao nhà cho các hộ dân: