Skip Ribbon Commands
Skip to main content
1/11/2021 12:00:00 AM
Quy định mới Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/1/2021, thay thế Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 04/6/2020.

          Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND thì Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021 theo Thông tư số 05/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau và bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021 theo đặc thù tại tỉnh Điện Biên.

Khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ Tây Trang 10

Cũng theo Quyết định này, UBND tỉnh Điện Biên giao cho Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên cho phù hợp với biến động của thị trường và khung giá tính thuế do Bộ Tài chính ban hành.

Cùng với đó, Cục Thuế có trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện việc đăng ký, kê khai, nộp thuế tài nguyên theo quy định. Đồng thời, theo dõi, thông báo cho Sở Tài chính trong trường hợp phát hiện giá tính thuế tài nguyên quy định tại Quyết định này không có phù hợp.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan cung cấp cho Cục thuế danh sách các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn; theo dõi, rà soát các loại tài nguyên có phát sinh khai thác trên địa bàn tỉnh thuộc diện chịu thuế tài nguyên kịp thời thông báo cho Sở Tài chính để điều chỉnh, bổ sung giá tính thuế tài nguyên cho phù hợp./.

                                                                 Tin, ảnh Nam An.