Skip Ribbon Commands
Skip to main content
9/20/2018 12:00:00 AM
Nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Cuộc vận động triển khai thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Điện Biên “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Qua 6 tháng đầu năm 2018 triển khai thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Điện Biên bước đầu đạt một số kết quả đáng nghi nhận. Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường: 100% số cơ sở trên địa bàn của 78/116 xã đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường (chiếm 67,2%), phấn đấu cuối năm 2018 có 86/116 xã đạt chỉ tiêu 17.2; Xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn: 53/116 xã đạt chỉ tiêu (chiếm 45,7%); Mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với điều kiện thực tế và đặc điểm văn hóa từng dân tộc: 73/116 xã đạt (chiếm 62,9%), phấn đấu cuối năm 2018 có 82/116 xã đạt tiêu chí 17.4; Chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất - kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định: 33/116 xã đạt chỉ tiêu (chiếm 28,45%). Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường: 29/116 xã đạt chỉ tiêu (chiếm 25%).

Điểm sáng trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới trong 6 tháng đầu năm 2018, có 17/116 xã đạt tiêu chí số 17 về môi trường: Lay Nưa, Thanh Minh, Thanh Luông, Thanh Hưng, Thanh Xương, Thanh An, Thanh Chăn, Thanh Yên, Noong Hẹt, Pom Lót, Thanh Nưa, Nà Nhạn, Quài Cang, Quài Nưa, Quài Tở, Ẳng Nưa, Búng Lao.

Từ những kết quả đã đạt được, Sở Tài nguyên và Môi trường đề ra phương hướng nhiệm vụ cho tháng 6 tháng cuối năm 2018. Tiếp tục triển khai và thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2020; Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2020; Tham mưu trình UBND tỉnh về ban hành quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Điên Biên.

Rác thải sinh hoạt vứt bừa bãi không đúng nơi quy định

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trên mọi hình thức, vận động nhân dân tự nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường, dần trở thành thói quen, nếp sống bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. Chú trọng tổ chức sản xuất, phát triển mô hình, phát huy ngành nghề truyền thống, phát triển nghề mới nhằm nâng cao thu nhập người dân, góp phần phát triển kinh tế tỉnh Điện Biên./.

Đoàn Hương

Trung tâm CNTT TN&MT