Skip Ribbon Commands
Skip to main content
1/12/2021 12:00:00 AM
Kết quả thực hiện quản lý tài nguyên nước năm 2020

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Điện Biên đã có báo cáo số 243/BC-STNMT ngày 12/11/2020, tình hình thực hiện công tác quản lý tài nguyên nước năm 2020.

Trong năm 2020, Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ, dự toán kinh phí thực hiện Dự án “Điều tra đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn đến 2025” tại Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 03/6/2020.

Tính đến tháng 11/2020, Sở TN&MT đã thẩm định 08 hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác, sử dụng nước; xả nước thải vào nguồn nước cho 07 tổ chức, cá nhân có hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cấp 08 Giấy phép tài nguyên nước. Trong đó có: 06 Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, 02 Giấy phép khai thác sử dụng nước mặt, nước dưới đất; Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho 01 công trình tổng số tiền phải nộp trong 05 năm là 4.831.772 đồng.

Về tình hình thực hiện công tác tuyên truyển, phổ biến giáo dục pháp luật về tài nguyên nước, Sở TN&MT đã ban hành Kế hoạch số 258/KH-STNMT ngày 19/3/2020 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới 22 tháng 3 và Ngày Khí tượng thế giới 23 tháng 3 năm 2020 hướng dẫn với các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2020, đồng thời lồng ghép các nội dung tuyên truyền, quán triệt nội dung Công văn số 1182/BTNMT- TĐKTTT ngày 09/3/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020 đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Đài phát thanh địa phương, báo Điện Biên Phủ, các Đài phát thành và truyền hình cấp huyện chủ động đưa tin, bài, phóng sự phát thanh truyền hình tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền và cộng đồng dân cư tham gia hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3) và Ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2020.

Năm 2020, Theo Quyết định số 46/QĐ-STNMT ngày 27/02/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên về việc Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020, có 8 đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về xả nước thải, thời gian kiểm tra dự kiến vào Quý II năm 2020. Trong 8 đơn vị nêu trên, đã có 03 đơn vị được Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện kiểm tra hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước và tình hình thực hiện các quy định tại giấy phép đã được cấp tại cuộc kiểm tra lấy ý kiến thẩm định hồ sơ xin gia hạn giấy phép xả nước thải của 03 đơn vị nói trên. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Điện Biên tại Công văn số 1731/UBND-KT ngày 16/6/2020 về việc triển khai thực hiện văn bản số 907/TTCP-KHTH ngày 12/6/2020 của Thanh tra Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ. Để thực hiện việc tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Sở Tài nguyên và Môi trường đã quyết định chuyển kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên nước sang năm 2021.

Công tác thẩm định phương án cắm mốc hành lang bảo vệ hồ chứa thuỷ điện, thuỷ lợi được quan tâm chú trọng. Sở TN&MT đã ban hành Công văn số 307/STNMT-TNN ngày 26/4/2018 hướng dẫn Lập phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước hồ chứa thuỷ lợi, thuỷ điện; sông, kênh, suối, hồ tự nhiên, hồ nhân tạo ở các khu đô thị, khu dân cư tập trung và các nguồn nước khác trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Trong năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt 01 phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ hồ chứa cho công trình thuỷ điện Long Tạo; Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt cho Công ty Cổ phần cấp nước Điện Biên đối với 02 công trình khai thác nước mặt, nước dưới đất bao gồm: Trạm cấp nước huyện Mường Ảng, Công trình cấp nước trung tâm huyện lỵ Mường Nhé. Thực hiện Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Sở TN&MT đã tiến hành công bố Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Điện Biên tại công văn số 1351/STNMT-TNN ngày 31/12/2019. Để đảm bảo thực hiện có hiệu quả việc cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh đối với danh mục nguồn nước đã được phê duyệt tại Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh Điện Biên. Sở TN&MT đã ban hành công văn số 1170/STNMT-TNN ngày 10/11/2020 đôn đốc các huyện Điện Biên, Điện Biên Đông, Tuần Giáo, Mường Ảng và thành phố Điện Biên Phủ lập kế hoạch cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước đối với các nguồn nước thuộc địa bàn quản lý.

Để triển khai nhiệm vụ quản lý Tài nguyên nước năm 2021 tại địa phương được thống nhất và hiệu quả, Sở TN&MT sẽ tăng cường công tác tuyên truyền về Luật Tài nguyên nước năm 2012 và các văn hướng dẫn thi hành đến cộng đồng dân cư thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; Ban hành các văn bản nhằm hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước thực hiện bảo vệ an ninh, an toàn nguồn nước, lập hồ sơ cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước, xả nước thải theo quy định.

Trần Phan