Skip Ribbon Commands
Skip to main content
12/22/2020 12:00:00 AM
Kết quả công tác quản lý tài nguyên nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Điện Biên đã có Báo cáo số 243/BC-STNMT ngày 12/11/2020 báo cáo Tình hình thực hiện công tác quản lý tài nguyên nước năm 20200.

 Về kết quả công tác quản lý tài nguyên nước trong năm 2020, Sở TN&MT đã tham mưu và thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên; thẩm định các dự án đầu tư đúng tiến độ, có chất lượng chuyên môn và đảm bảo thời gian theo yêu cầu. 
Thực hiện quy định của Luật tài nguyên nước năm 2012 và các Nghị định, thông tư hướng dẫn trong lĩnh vực tài nguyên nước. Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu trình UBND tỉnh Điện Biên ban hành các văn bản tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước và các hoạt động khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên; rà soát, đôn đốc hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước thực hiện lập hồ sơ cấp giấy phép theo quy định; yêu cầu chủ các công trình thủy điện chấp hành nghiêm các quy định về tài nguyên nước theo Giấy phép đã được cấp có thẩm quyền cấp; thực hiện giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước; báo cáo trong quá trình quản lý, vận hành.

Trong năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thẩm định 08 hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác, sử dụng nước; xả nước thải vào nguồn nước cho 07 tổ chức, cá nhân có hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cấp 08 Giấy phép tài nguyên nước. Trong đó có: 06 Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, 02 Giấy phép khai thác sử dụng nước mặt, nước dưới đất; Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho 01 công trình tổng số tiền phải nộp trong 05 năm là 4.831.772 đồng.

Công tác thẩm định phương án cắm mốc hành lang bảo vệ hồ chứa thuỷ điện, thuỷ lợi được quan tâm chú trọng. Sở đã ban hành Công văn số 307/STNMT-TNN ngày 26/4/2018 hướng dẫn Lập phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước hồ chứa thuỷ lợi, thuỷ điện; sông, kênh, suối, hồ tự nhiên, hồ nhân tạo ở các khu đô thị, khu dân cư tập trung và các nguồn nước khác trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Trong năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt 01 phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ hồ chứa cho công trình thuỷ điện Long Tạo; Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt cho Công ty Cổ phần cấp nước Điện Biên đối với 02 công trình khai thác nước mặt, nước dưới đất bao gồm: Trạm cấp nước huyện Mường Ảng, Công trình cấp nước trung tâm huyện lỵ Mường Nhé.

Thực hiện Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành công bố Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Điện Biên tại công văn số 1351/STNMT-TNN ngày 31/12/2019. Để đảm bảo thực hiện có hiệu quả việc cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh đối với danh mục nguồn nước đã được phê duyệt tại Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh Điện Biên. Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành công văn số 1170/STNMT-TNN ngày 10/11/2020 đôn đốc các huyện Điện Biên, Điện Biên Đông, Tuần Giáo, Mường Ảng và thành phố Điện Biên Phủ lập kế hoạch cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước đối với các nguồn nước thuộc địa bàn quản lý.

Đồng thời, Sở đã đã thực hiện kiểm tra 03 đơn vị hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước và tình hình thực hiện các quy định tại giấy phép đã được cấp tại cuộc kiểm tra lấy ý kiến thẩm định hồ sơ xin gia hạn giấy phép xả nước thải của 03 đơn vị nói trên.

 

Trần Phan