Skip Ribbon Commands
Skip to main content
1/13/2020 12:00:00 AM
Hội nghị triển khai Kế hoạch, nhiệm vụ ngành tài nguyên và môi trường năm 2020.

Chiều ngày 10/01/2020, tại Hội trường nhà khách Tỉnh ủy, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Điện Biên tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch, nhiệm vụ ngành TN&MT năm 2020.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Ngôn Ngọc Khuê - Phó Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Nguyễn Đăng Nam - Phó Giám đốc Sở; lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo Trung tâm Quản lý đất đai, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Tổ chức phát triển quỹ đất các huyện, thị xã, thành phố và toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc sở TN&MT tỉnh Điện Biên.

Đ/c Ngôn Ngọc Khuê - Q. Giám đốc Sở khai mạc Hội nghị.

Năm 2019 Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 02 văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền phục vụ công tác quản lý của ngành trên địa bàn tỉnh; Tham gia góp ý kiến 71 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của ngành và các lĩnh vực khác có liên quan; Ban hành các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt là lĩnh vực về đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường. Qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Nguyễn Đăng Nam - Phó Giám đốc Sở báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2020 của ngành TN&MT tại Hội nghị.

Công tác chuyên môn trên các lĩnh vực về đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, đo đạc bản đồ, đa dạng sinh học ... được triển khai thực hiện một cách kịp thời, đồng bộ, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của ngành:

Lĩnh vực quản lý đất đai: Đã thực hiện được điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện; Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất đã cơ bản được triển khai thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt; xây dựng được kế hoạch và đôn đốc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, khai thác nguồn lực đất đai để đầu tư phát triển; Xây dựng bảng giá đất và quy định áp dụng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2024.

Lĩnh vực tài nguyên khoáng sản: Thực hiện quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, đã tập chung kiểm tra khoáng sản làm VLXDTT trên địa bàn tỉnh nhằm chấn chỉnh việc quản lý, khai thác đá, cát, sỏi. Việc khai thác mới các tài nguyên khoáng sản được thực hiện công khai minh bạch, đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Lĩnh vực bảo vệ môi trường:  Đã tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường trên địa bàn toàn tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về pháp luật bảo vệ môi trường; triển khai các cuộc mít tinh, hưởng ứng các ngày lễ lớn về môi trường (hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2019; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019…).  Công tác thẩm định, cấp phép môi trường được củng cố; hoạt động kiểm tra bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh được triển khai thường xuyên và theo kế hoạch đề ra.  

Lĩnh vực nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu: Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về pháp luật bảo vệ tài nguyên nước; triển khai các cuộc mít tinh, hưởng ứng ngày nước thế giới 22/3/2019 và ngày Khí tượng thế giới 23/3/2019; Việc cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho các tổ chức, cá nhân củng cố đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Lĩnh vực đo đạc bản đồ và viễn thám: Công tác đo đạc thành lập bản đồ được triển khai thực hiện cơ bản đáp ứng được nhu cầu phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai, công tác giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Bộ máy tổ chức của ngành tiếp tục đề nghị kiện toàn để đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Công tác cải cách thủ tục hành tiếp tục được đẩy mạnh; kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ công chức, viên chức trong ngành được nâng lên.

Toàn cảnh Hội nghị.

Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, 75 năm thành lập nước, 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm tiến hành đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Để thực hiện thành công mục tiêu năm 2020 và các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, ngành Tài nguyên và Môi trường đặt quyết  tâm cao để đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; tiếp tục đổi mới tư duy hành động; chủ động, sáng tạo trong công tác điều hành; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong công tác quản lý sử dụng tài nguyên, chủ động trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu đóng góp trực tiếp cho thực hiện các nhiệm vụ giải pháp điều hành phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và dự toán ngân sách năm 2020 của UBND tỉnh, cụ thể:

Tiếp tục kiện toàn bộ máy, tổ chức ngành Tài nguyên và Môi trường theo Nghị quyết số 15-NQ/TU, Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 16/3/2018 của Tỉnh ủy. 

 Triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 được phê duyệt về mặt thời gian, tiến độ và hiệu quả; qua đó nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đặc biệt là lĩnh vực đất đai theo Nghị định 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Duy trì công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

Nâng cao chất lượng hiệu quả về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; đặc biệt trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động đối với các cấp, ngành, tổ chức và cá nhân trong việc quản lý, sử dụng có hiệu quả tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường. Rà soát hệ thống văn bản quy định thuộc thẩm quyền của tỉnh, kịp thời tham mưu sửa đổi, bổ sung; Nghiên cứu đề xuất tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh vận dụng chính sách, pháp luật bảo đảm phù hợp với yêu cầu quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên;

Về bảo vệ môi trường: Tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị định số 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ; Nâng cao chất lượng và thực hiện nghiêm túc quy trình lập, thẩm định, phê duyệt và xác nhận hoàn thành báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các dự án khai thác khoáng sản, thủy điện, tái chế, xử lý chất thải; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát các hoạt động quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; tiếp tục duy trì hiệu quả công tác tiếp nhận, xác minh, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường qua đường dây nóng. Chủ trì, phối hợp với các ngành và các đơn vị liên quan đánh giá kết quả thực hiện bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường theo Quyết định số 2782/QĐ-BTNMT ngày 31/10/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 1368/KH-UBND ngày 18/5/2017 của UBND tỉnh;

Tăng cường các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước, đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, rà soát các mô hình bảo vệ môi trường hiện có, nhân rộng các mô hình hiệu quả, triển khai xây dựng các mô hình mới. Phát triển dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải và các dịch vụ khác bảo vệ môi trường với sự tham gia của mọi thành phần kinh tế. Đẩy mạnh, công tác phối hợp, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng trong tuyên truyền về bảo vệ môi trường; sự giám sát của cộng đồng đối với hoạt động bảo vệ môi trường.

 Đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Nâng cao vai trò trách nhiệm và hiệu quả trong việc thực hiện thủ tục hành chính của Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm Quản lý đất đai trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố; Xây dựng quy chế phối hợp quản lý, hoạt động, chế độ thông tin, báo cáo giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến chức năng của Trung tâm Quản lý đất đai các huyện, thị xã, thành phố;

Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 2783/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh Điện Biên, theo đó UBND cấp huyện cần sớm xây dựng phương án  giao đất lâm nghiệp chưa có rừng cho các hộ gia đình cá nhân và cộng đồng dân cư; Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định hồ sơ dự toán giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh việc thực hiện giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp có rừng, chưa có rừng. Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp huyện chủ động rà soát sớm trình UBND tỉnh ban hành chỉ tiêu giao cấp Giấy chứng nhận năm 2020, tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành chỉ tiêu giao cấp Giấy chứng nhận; UBND cấp huyện chỉ đạo chặt chẽ nâng cao trách nhiệm của UBND cấp xã trong việc thẩm định nguồn gốc sử dụng đất, đặc biệt là đất ở;

Nâng cao chất lượng công tác trích đo địa chính và trích đo chỉnh lý bản đồ địa chính khi thực hiện cấp Giấy chứng nhận và đồng bộ hóa hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai với mục tiêu cung cấp dịch vụ công về đất đai ngày càng tốt hơn đáp ứng yêu cầu của xã hội; Tiếp tục vận hành cập nhật, khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và huyện Tủa Chùa.

 Giải quyết những vướng mắc trong quản lý nhà nước về đất đai, đặc biệt là việc giao đất, chuyển quyền sử dụng đất, thu hồi đất. Tập trung triển khai và hoàn thành kiểm kê đất đai năm 2019; lập, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2020; thực hiện đơn giản hoá thủ tục hành chính trong giao đất, cho thuê đất để rút ngắn thời gian chuẩn bị các dự án đầu tư; Nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai và chất lượng dịch vụ công về đất đai;

Tiếp tục rà soát, kiên quyết xử lý tình trạng lãng phí, để hoang hóa hoặc sử dụng đất sai mục đích ở các dự án đầu tư; Kiểm tra, rà soát chặt chẽ việc giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, các trường hợp đã được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất đến nay chưa triển khai thực  hiện, thực hiện chậm và thực hiện không có hiệu quả và các trường hợp còn tồn đọng vướng mắc trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để có giải pháp tháo gỡ cụ thể cho từng trường hợp; Kiên quyết thu hồi các dự án của các chủ đầu tư không đủ năng lực, kéo dài không triển khai dự án. Thực hiện việc công khai, tăng cường quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xử lý nghiêm các vi phạm theo yêu cầu của Nghị quyết số 82/2019/QH14 giám sát về quy hoạch, quản lý đất đai tại đô thị;

Triển khai Đề án tăng cường năng lực đội ngũ công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030; Nâng cao năng lực về chuyên môn nghiệp vụ thông qua tập huấn bồi dưỡng cán bộ để thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công tác giá đất; đặc biệt quan tâm việc quy hoạch và xây dựng nơi tái định cư để đưa người dân vào vùng tái định cư sớm ổn định cuộc sống, tạo việc làm cho người có đất bị thu hồi; xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình quản lý nhà nước về đất đai để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người sử dụng đất, Nhà nước và nhà đầu tư;

Tạo điều kiện hơn nữa cho các cơ quan báo chí, các tổ chức chính trị-xã hội, người dân tham gia việc phát hiện những vi phạm pháp luật về đất đai trong quản lý cũng như sử dụng; Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, kiên quyết không để tình trạng vi phạm kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thi hành pháp luật về đất đai. Đẩy mạnh giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai theo nguyên tắc sớm hoàn thành việc giải quyết những vụ việc đang tồn đọng; làm tốt việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giảm thiểu các khiếu kiện mới. Tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại giữa cơ quan quản lý đất đai với người dân và doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những vướng mắc trong thực thi pháp luật. Tăng cường công tác tự kiểm tra, thanh tra về đất đai do UBND cấp huyện và cấp xã thực hiện;

Chính sách về giá đất trong đền bù giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 14/10/2014 về ban hành quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh. Thực hiện lập Kế hoạch định giá đất cụ thể và Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện hoàn thành đúng theo quy định làm căn cứ để thực hiện chính sách về giá đất trong đền bù giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; 

Khắc phục tình trạng chậm xây dựng phương án giá đất cụ thể để trình UBND tỉnh phê duyệt, theo đó Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ UBND các huyện thị xã, thành phố và thành viên của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh (Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh, Sở Xây dựng) tổ chức thực hiện đảm bảo theo đúng hướng dẫn quy định tại Thông tư số 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường; giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện giá đất cụ thể tại địa phương;

Thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả xác định giá đất cụ thể nhằm đảm bảo các nguyên tắc, phương pháp định giá đất quy định của pháp Luật đất đai và giá đất cụ thể được xác định đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, nhà đầu tư và người có đất bị thu hồi. 

Khai thác huy động nguồn lực từ đất đai thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, cho thuê đất. Đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian thẩm định phương án giá đất đảm bảo chất lượng có tính khả thi đưa vào đấu giá thành công trên thị trường; Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn trình tự, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; Hướng dẫn cụ thể công tác đấu giá đất để tạo dựng quỹ đất “sạch” từ các khâu xây dựng kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch định giá đất cụ thể để xác định giá đất bồi thường, làm cơ sở cho việc lập và thẩm định phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, giá khởi điểm để đưa vào đấu giá thành công. UBND  cấp huyện rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cũng như việc bố trí các nguồn lực đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật kết nối đồng bộ, tạo quỹ đất bán đấu giá tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Nâng cao năng lực cảnh báo, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong bối cảnh trên địa bàn tỉnh các hiện tượng thiên tai cực đoan có xu hướng ngày càng phức tạp, khó lường. Phối hợp tốt với Trung tâm khí tượng Thủy văn Điện Biên nâng cao năng lực, chất lượng dự báo, cảnh báo kịp thời các hiện tượng thời tiết, thủy văn cực đoan, nguy hiểm phục vụ phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai. Dự báo diễn biến dòng chảy, thủy văn để chỉ đạo vận hành an toàn hồ chứa thủy lợi, thủy điện, hồ đập, công trình thủy lợi, bảo đảm an toàn nhà ở của nhân dân.

Chủ động nghiên cứu phối hợp với các ngành tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh cấp phép hoạt động khoáng sản, bảo vệ môi trường theo đúng quy hoạch và theo quy định của pháp luật; Khuyến khích các tổ chức, cá nhân khai thác, chế biến khoáng sản áp dụng các giải pháp khoa học công nghệ tiên tiến, kỹ thuật hiện đại và an toàn với môi trường; Chỉ xem xét cấp phép cho chủ đầu tư có năng lực với đầy đủ hồ sơ thiết kế khai thác, bảo vệ môi trường và thiết kế hoàn thu, tiết kiệm tài nguyên.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, phòng TN&MT, Văn phòng ĐKQSDĐ, Tổ chức PTQĐ các huyện, thị xã, thành phố đã tiến hành trao đổi thảo luận các lĩnh vực: Quản lý đất đai, Môi trường… Trình bày những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện, đề xuất những giải pháp trình lên trên Sở xem xét, trợ giúp.

Tổng kết Hội nghị, đồng chí Ngôn Ngọc Khuê yêu cầu các đơn vị chức năng trực thuộc Sở đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra xử lý các vi phạm về tài nguyên và môi trường. Tập trung rà soát, đánh giá việc thực hiện các chiến lược, chương trình, mục tiêu nhằm tang cường quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai thích ứng biến đổi khí hậu chấn chỉnh và khắc phục tồn tại, hạn chế.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

Thúy An