Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Sáng ngày 24/1/2018, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Dự Hội nghị có đồng chí Bùi Châu Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị cùng toàn thể Đảng viên trực thuộc Đảng bộ Sở.

Đ/c: Bùi Châu Tuấn - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị

Đồng chí Trần thị Thanh Phượng - Đảng ủy viên đã thông qua Báo cáo tổng kết Đảng năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về công tác xây dựng Đảng; Kết quả phân loại tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên năm 2017.

Ngay từ đầu năm Đảng bộ đã bám sát vào chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch công tác năm 2018, quán triệt nhiệm vụ chính trị, phân công trách nhiệm rõ ràng, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện đối với các Chi bộ trực thuộc và từng đảng viên nhằm nêu cao vai trò gương mẫu của Đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch được giao trên tất cả các lĩnh vực về tài nguyên môi trường, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cho chiến lược phát triển của ngành qua đó đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2017.

Năm 2017 Sở đã chủ trì tham mưu UBND tỉnh ban hành 02 văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền phục vụ công tác quản lý của ngành; trình UBND tỉnh ra quyết định công bố mới 23 thủ tục, bãi bỏ 16 thủ tục, sửa đổi bổ sung 34 thủ tục hành chính cấp Sở và 30 thủ tục hành chính cấp huyện; Thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và đã được cung cấp dịch vụ công dùng thử mức độ 3 gồm 01 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai.

Đảng bộ đã tổ chức các Hội nghị quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị cho 100% đảng viên, công chức, viên chức thuộc Đảng bộ Sở; Chú trọng triển khai việc “”Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên. Trong Đảng bộ không có cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng. chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng không ngừng được củng cố, tăng cường; ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên được nâng lên.

Toàn Cảnh Hội nghị

Trong phần tham luận Hội nghị đã tập trung phân tích làm rõ thêm kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2017 như công tác học tập quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, tiếp tục đấy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công tác Đảng, tổ chức sinh hoạt chuyên đề.

Kết thúc Hội nghị, Đồng chí Bùi Châu Tuấn - Bí thư Đảng bộ đã kết luận Hội Nghị, định hướng những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm tới và nhận định, năm 2018 là năm sẽ có những khó khăn, thử thách mà toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan phải đoàn kết, thống nhất để hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vậy mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan cần cố gắng hơn nữa để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu cụ thể, giữ vững Đảng bộ trong sạch vững mạnh trong năm 2018.