Skip Ribbon Commands
Skip to main content
8/16/2019 12:00:00 AM
Hội nghị sơ kết giao đất, giao rừng và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2013-2015 và kế hoạch giao đất, giao rừng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Sáng ngày 16/8, tại phòng họp UBND tỉnh diễn ra Hội nghị sơ kết thực hiện giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2013-2015 và kế hoạch giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn tỉnh.         

Đến dự Hội nghị có đồng chí Lò Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng toàn thể đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan,…

Đ/c Lò Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Thực hiện Thông báo số 535/TB-VPCP ngày 11/8/2017 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 23/3/2012 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên về phát triển sản xuất nông nghiệp đến năm 2015; Nghị quyết số 273/NQ-HĐND 13 ngày 24/5/2012 của HĐND khóa 13, Kỳ họp thứ 4 về thông qua Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp đến năm 2015; Kế hoạch số 388/KH-UBND ngày 20/2/2013 của UBND tỉnh Điện Biên về việc rà soát, hoàn chỉnh thủ tục để giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận QSD đất lâm nghiệp giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 12/3/2013 của UBND tỉnh Điện Biên về thành lập Ban chỉ đạo về giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Được sự quan tâm của các cấp Ủy, tổ chức Đảng, Chính quyền địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao việc quán triệt thực hiện nghị quyết, triển khai thực hiện chính sách pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh, tạo được nhận thức sâu rộng và nâng cao hiểu biết trong toàn thể cơ quan, đơn vị, các cán bộ, địa phương về triển khai thực hiện công tác giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp, nâng cao công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, giúp người dân hiểu biết các quy định của pháp luật đất đai, pháp luật bảo vệ phát triển rừng tạo sự đồng thuận trong nhân dân; từng bước đạt hiệu quả trong công tác quản lý đất đai, quản lý bảo vệ phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 388/KH-UBND ngày 20/02/ 2013 của UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận cho các tổ chức, cộng đồng dân cư và các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh với tổng diện tích đất là 328.126,14ha/602.073,1ha đạt 54,5% (trong đó đất lâm nghiệp có rừng 311.189,7ha /317.000 ha đạt 98,17%).

Công tác tổ chức triển khai thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và được người dân đồng tình ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân quản lý, bảo vệ rừng. Chủ trương, chính sách thực hiện việc giao đất gắn liền với giao rừng hoàn toàn đúng đắn, góp phần bảo vệ tốt diện tích rừng tự nhiên hiện có và đẩy mạnh trồng rừng phủ xanh đất trống đồi trọc, nâng cao dần độ che phủ của rừng. Quá trình giao đất, giao rừng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về quản lý bảo vệ rừng, tạo nên được nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú và có hiệu quả. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương và nâng cao ý thức hiểu biết của người dân. Cơ bản đã hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận cho các tổ chức và cộng đồng dân cư, hộ gia đình cá nhân; trong đó đất có rừng cấp cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình cá nhân đạt 96,45%.

Sau khi được giao rừng, cộng đồng dân cư và hộ gia đình, cá nhân đã tổ chức thành lập Ban quản lý rừng cộng đồng và tổ tuần tra bảo vệ rừng. Đa số các cộng đồng dân cư và hộ gia đình sau khi giao, sử dụng đúng mục đích, đúng ranh giới và theo quy chế quản lý rừng. Chính sách giao rừng cùng với việc thực hiện Dịch vụ môi trường rừng cho hộ gia đình sống gần rừng được hưởng lợi từ đó đã gắn quyền lợi với trách nhiệm, khuyến khích được người dân, cộng đồng nhận quản lý bảo vệ rừng. Việc cấp giấy chứng nhận công nhận quyền hợp pháp và lâu dài đối với việc quản lý, sử dụng rừng thông qua chính sách giao đất, giao rừng đã tạo tâm lý ổn định cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình, tạo động lực cho các cộng đồng dân cư và hộ gia đình huy động nguồn lực vào bảo vệ và phát triển rừng trên diện tích quản lý, bảo vệ.

Do phong tục làm nương luân canh, phát rừng làm nương và hiệu quả kinh tế từ rừng chưa cao; đời sống khó khăn do vậy chỉ tận thu, khai thác từ rừng, việc chăm sóc, bảo vệ rừng chưa thực sự hiệu quả. Mặc dù đã được cấp có thẩm quyền bàn giao mốc giới ngoài thực địa nhưng hầu hết các cộng đồng dân cư, hộ gia đình được giao rừng không có kinh phí thực hiện việc cắm mốc kiên cố ngoài thực địa, chỉ phân chia ranh giới thông qua việc cắm mốc bằng cọc tre hoặc sơn vào gốc cây để nhận biết. Kinh phí đầu tư cho bảo vệ và phát triển rừng chưa đảm bảo mức sống cho người dân bỏ hẳn làm nương rẫy, chuyển sang trồng, bảo vệ và chăm sóc rừng. Một số chủ sử dụng rừng là cộng đồng dân cư do thay đổi trưởng thôn, bản không bàn giao cụ thể về mốc giới đối với diện tích rừng đã được giao nên một số trưởng thôn, bản mới còn lúng túng, nhầm lẫn trong việc xác định các mốc giới đối với diện tích đã được giao.

Đ/c Ngôn Ngọc Khuê - Phó Giám đốc phụ trách Sở TN&MT phát biểu tại Hội nghị

Tại cuộc họp, các đại biểu nhất trí cao với Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2013-2015 và kế hoạch giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 do đồng chí Ngôn Ngọc Khuê, Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua. Để chính sách giao đất, giao rừng thực sự phát huy hiệu quả trong thời gian tới, các đại biểu đã tham gia ý kiến về tình hình quản lý đất đai tại mỗi địa phương; dự kiến những khó khăn trong quá trình thực hiện, tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân; triển khai các Chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về giao đất, giao rừng và các chính sách bảo vệ, phát triển rừng. Trong đó cần kết nối các lực lượng, xây dựng quy chế phối hợp tốt giữa các lực lượng bảo vệ, quản lý rừng, đồng thời đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn các địa phương thực hiện giao đất, giao rừng, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giao đất giao rừng, cấp giấy chứng nhận QSDĐ để tạo điều kiện cho nhân dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng, tiếp cận nguồn tín dụng phát triển rừng, bảo vệ rừng phải gắn với đảm bảo đời sống người dân. Công tác giao đất giao rừng cần có sự tham gia của người dân địa phương và đây là yếu tố căn bản, có tính quyết định trong công tác bảo vệ, phát triển rừng. Ngoài ra bổ sung nhiều cơ chế, chính sách để huy động sự tham gia hiệu quả của người dân chung tay vào quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững trong bối cảnh hiện nay.

Phát biểu kết thúc Hội nghị đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban chỉ đạo giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp tiếp thu, bổ sung các ý kiến đóng góp về nội dung, thời gian, kinh phí thực hiện./.

Thúy An - TTCNTT