Skip Ribbon Commands
Skip to main content
8/9/2019 12:00:00 AM
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các nội dung Hội nghị lần thứ mười BCH Trung ương Đảng khóa XII và Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Sáng 09/8, tại Hội trường Nhà khách Tỉnh ủy, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị "Học tập, quán triệt và triển khai các nội dung Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" cho đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Sở.

Đồng chí: Ngôn Ngọc Khuê - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị

Đồng chí Ngôn Ngọc Khuê - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị, trực tiếp triển khai quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dự kiến tổ chức vào đầu năm 2021. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước. Đại hội tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2015 - 2020 và 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo và bầu Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong bối cảnh đó, Bộ Chính trị yêu cầu công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đối với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua Đại hội đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, Ban thường vụ cấp ủy. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí: Nguyễn Văn Tới - Đảng ủy viên, triển khai quán triệt Hội nghị TW 10 khóa XII

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Tới - Đảng Ủy viên triển khai quán triệt về các nội dung, kết quả nổi bật của Hội nghị Trung ương 10 khóa XII như: Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển); Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương mười, khóa XII của Đảng và Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị góp phần tuyên truyền rộng rãi nghị quyết trong đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc nhằm tạo động lực to lớn cho cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do dân và vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay./.

Toàn cảnh Hội nghị

Thúy An - TTCNTT