Skip Ribbon Commands
Skip to main content
9/27/2018 12:00:00 AM
Công tác đo đạc bản đồ và lập hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Công tác đo đạc bản đồ và lập hồ sơ địa chính có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt Tỉnh Điện Biên với nền kinh tế nông nghiệp là chủ yếu. Do đó, Tỉnh đã có những chính sách phù hợp cho phát triển canh tác nông nghiệp và một số ngành nghề phụ trợ khác. Để có những tài liệu bản đồ chính xác phục vụ cho mục tiêu quản lý, khai thác sử dụng, cần phải tiến hành đo đạc bản đồ địa chính chính quy trong toàn tỉnh.

Lĩnh vực đo đạc, lập bản đồ địa chính đã có nhiều bước tiến tích cực, công tác quản lý nhà nước được tăng cường, hoạt động đo đạc bản đồ đi vào nề nếp; kết quả của công tác đo đạc đã góp phần đẩy nhanh công tác giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hỗ trợ đắc lực cho công tác GPMB và các ngành kinh tế, kỹ thuật của tỉnh. Đến nay, đã đo đạc lập, chỉnh lý bản đồ địa chính với diện tích là 346.019 ha chiếm 36,3% diện tích tự nhiên (trong đó: diện tích đo đạc bản đồ địa chính chính quy 73.837,48 ha trên địa bàn 70 xã, phường, thị trấn; đo đạc đất lâm nghiệp có rừng là 272.182 ha); Xây dựng lưới địa chính đưa vào khai thác, sử dụng trên địa bàn các huyện: Tủa Chùa, Mường Ảng, Điện Biên Đông, Mường Nhé, thành phố Điện Biên Phủ, thị xã Mường Lay với tổng số điểm địa chính là 895 và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ (huyện điểm) đưa vào vận hành, khai thác sử dụng (09 xã phường cho 54.570 thửa đất).

Đo đạc phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư

Trong những năm qua công tác Đo đạc bản đồ và lập hồ sơ địa chính của Sở đã có những bước chuyển biến:

Thẩm định 13 hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động Đo đạc và Bản đồ gửi Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đề nghị cấp giấy phép hoạt động Đo đạc và Bản đồ cho 11 tổ chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Đo đạc bản đồ địa chính phục vụ Dự án di dân TĐC thủy điện Sơn La (2005-2007) tổng diện tích 2.430ha trên địa bàn các huyện Mường Chà, Tủa Chùa và thị xã Mường Lay.

Đo đạc thành lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính 745 công trình  phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư để xây dựng phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên với tổng diện tích trích đo, trích lục, chỉnh lý là: 21.266,0 ha (tỷ lệ 1/500; 1/1000; 1/2000; 1/5000; 1/10.000; trích lục, chỉnh lý 8.358 thửa đất với diện tích là 1.948,1 ha).

Trích đo thành lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính cho 1.496 thửa đất với tổng diện tích đo vẽ là 356 ha của các tổ chức phục vụ Kiểm kê đất đai theo Chỉ thỉ 31 của Thủ tướng Chính Phủ.

Đo đạc, trích lục bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính khu đất trồng cây cao su trên địa bàn các huyện: Điện Biên, Mường Chà, Mường Nhé, Tuần Giáo, Mường Ảng và thành phố Điện Biên Phủ với tổng diện tích là 7.522,27 ha. Trong đó: (tỷ lệ 1/2000 là 5.058,02 ha; tỷ lệ 1/5000 là 1.873,76 ha; trích lục 1.528 thửa đất với diện tích là 590,50 ha).

Đo đạc bản đồ địa chính khu đất của Công ty Cổ phần Chế biến nông sản Điện Biên với tổng diện tích 283,50 ha (tỷ lệ 1/2.000 và 1/5.000).

Bên cạnh những việc đã làm được, trong công tác đo đạc bản đồ địa chính và lập hồ sơ địa chính trong toàn tỉnh còn một số vấn đề cần được khắc phục. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có một số tổ chức, cá nhân thực hiện công tác đo đạc bản đồ còn chưa tự giác chấp hành các quy định pháp luật; Người dân tại địa bàn các xã,  huyện trong tỉnh chủ yếu là đồng bào dân tộc, do đó trình độ nhận thức về công tác đo đạc bản đồ địa chính chưa cao, dẫn đến công tác đo đạc diễn ra chậm và hiệu quả của công tác đo đạc lập bản đồ còn nhiều hạn chế...

Để đảm bảo công tác đo đạc và lập bản đồ địa chính trong toàn tỉnh được thực hiện đúng kế hoạch, đạt hiệu quả và chất lượng cao, Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Điện Biên đã phối hợp với các cấp, ban ngành trong tỉnh để giải thích, tuyên truyền về công tác đo đạc và lập bản đồ địa chính đến nhân dân trong toàn tỉnh, để người dân nắm được, phối hợp cùng Sở trong thực hiện tốt công tác đo đạc và lập bản đồ địa chính./.

Phạm Tiến Thuỵ

Phòng Đo đạc, bản đồ và Viễn thám