Skip Ribbon Commands
Skip to main content
10/28/2020 12:00:00 AM
CÔNG TÁC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH TIÊU CHÍ SỐ 17 TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2020

Trong năm 2020, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng mừng. Để tiếp tục giúp đỡ, hướng dẫn các xã thực hiện tiêu chí số 17- về môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 98/KH-STNMT ngày 14/02/2020 về việc Kiểm tra, đánh giá và thẩm định tiêu chí số 17 đối với các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2020.

Chuồng trại chăn nuôi được xây dựng tách khỏi gầm sàn tại bản Nậm Nèn 1

Thực Kế hoạch số 98/KH-STNMT ngày 14/02/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường, sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá và thẩm định tiêu chí số 17 đối với 18 xã dự kiến cơ bản đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới và đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2020.

Trong tháng 7 và tháng 8, Chi cục Bảo vệ môi trường đã tiến hành kiểm tra thực tế tại 18 xã thuộc các huyện Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Chà, Mường Ảng, Tuần Giáo, Tủa Chùa. Qua kiểm tra, đánh giá thực tế, đã phối hợp cùng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã đánh giá công tác thực hiện tiêu chí số 17, từ đó đưa ra phương hướng để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, để các xã sớm đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020.

Trong thời gian tới Chi cục Bảo vệ môi trường sẽ tiếp tục phối hợp cùng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các xã, thường xuyên trao đổi, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cũng như tiến hành thẩm định, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường, trên địa bàn tỉnh.

(Tin, ảnh: Điêu Hải – CCBVMT)