Skip Ribbon Commands
Skip to main content
12/27/2018 12:00:00 AM
Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên học tập, quán triệt và triển khai các nội dung hội nghị lần thứ 8, BCH TW Đảng khóa XII

ĐẢNG ỦY SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐIỆN BIÊN HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI CÁC NỘI DUNG HỘI NGHỊ LẦN THỨ 8, BCH TW ĐẢNG KHOÁ XII

Ngày 21/12, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các nội dung Hội nghị trung ương 8, khóa XII của Đảng cho gần 160 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Đảng bộ Sở.

Nội dung học tập, quán triệt tập trung làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, nội dung cốt lõi Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng.

Đồng chí: Ngôn Ngọc Khuê - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở triển khai Hội nghị

Đồng Chí: Ngôn Ngọc Khuê - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo Hội nghị: Đã nhấn mạnh, yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia hội nghị tập trung tiếp thu, nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới và các giải pháp được nêu trong các Quy định, Nghị quyết của Hội nghị Trung ương khóa 8. Từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy năng lực tính sáng tạo tổ chức  thực hiện tốt nhiệm vụ tạo lòng tin trong quần chúng nhân dân vào Đảng, Nhà nước; Đồng chí trực tiếp triển khai quán triệt quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 về “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.

Tại Hội nghị, các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đã được nghe đồng chí Trần Thị Thanh Phượng - Đảng ủy viên, giới thiệu, quán triệt và triển khai các nội dung: Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/12/2018 về “Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 về Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Đồng chí: Trần Thị Thanh Phượng - Đảng ủy viên, triển khai quán triệt Nghị quyết.

Trong quá trình tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết, cấp ủy đã nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên. Để quan điểm, nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống, cần thể chế hóa, hiện thực hóa bằng các chính sách, cơ chế, nguồn lực của Nhà nước; sự đồng tình, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên; sự vào cuộc quyết liệt, chủ động của cả hệ thống chính trị; đoàn kết, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị.

Kết thúc Hội nghị, các cán bộ, công chức viên chức, người lao động đề ra các giải pháp thiết thực vận dụng vào công việc hàng ngày, trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Trần Mai