Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
3549/QĐ-BTNMT Phê duyệt KH thanh tra năm 2019 23/11/2018 Xem chi tiết
3086/QĐ-BTNMT Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đất đai, môi trường địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường 10/10/2018 Xem chi tiết
2813/QĐ-BTNMT Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi và thủ tục hành chính bị bãi bỏ liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ TNMT 12/09/2018 Xem chi tiết
2571/QĐ-BTNMT công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nước của bộ tài nguyên và môi trường 20/10/2017 Xem chi tiết
01/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai 06/01/2017 Xem chi tiết
23/2014/TT-BTNMT Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 19/05/2014 Xem chi tiết
45/2013/QH13 Luật đất đai 2013 23/11/2013 Xem chi tiết