Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
11/2020/TT-BTNMT Thông tư quy định kỹ thuật xây dựng mạng lưới trọng lực quốc gia 30/09/2020 Xem chi tiết
12/2020/TT-BTNMT ban hành Thông tư quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000 30/09/2020 Xem chi tiết
07/2020/TT-BTNMT Quy định chi tiết các nội dung tại điểm c khoản 1 Điều 31 Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước 31/08/2020 Xem chi tiết
06/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất về THÔNG TƯQuy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai 07/08/2020 Xem chi tiết
07/VBHN-BTNMT văn bản hợp nhất về THÔNG TƯQuy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CPvà Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 07/08/2020 Xem chi tiết
08/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất về THÔNG TƯQuy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đíchsử dụng đất, thu hồi đất 07/08/2020 Xem chi tiết
05/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất về NGHỊ ĐỊNHQuy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 07/08/2020 Xem chi tiết
03/2020/TT-BTNMT ban hành Thông tư Quy định kỹ thuật về mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia 29/05/2020 Xem chi tiết
26/2019/TT-BTNMT Quy định về thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản 31/12/2019 Xem chi tiết
27/2019/TT-BTNMT ban hành Thông tư quy định phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra tài nguyên và môi trường 31/12/2019 Xem chi tiết
25/2019/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định... 31/12/2019 Xem chi tiết
22/2019/TT-BTNMT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ 25/12/2019 Xem chi tiết
23/2019/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỉ lệ 1:2.000 và 1:5.000 25/12/2019 Xem chi tiết
21/2019/TT-BTNMT Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụsự nghiệp công về lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 20/12/2019 Xem chi tiết
19/2019/TT-BTNMT ban hành Thông tư quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỉ lệ 1:2.000, 1:5.000 08/11/2019 Xem chi tiết
09/2018/TT-BTNMT Thông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 14/09/2018 Xem chi tiết
71/201//TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và XD quy định vận trình vận hành liền hồ chứa 29/12/2017 Xem chi tiết
72/2017/TT-BTNMT Quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng 29/12/2017 Xem chi tiết
64/2017/TT-BTNMT Quy định về xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lựu các hố chứa, đập dâng 22/12/2017 Xem chi tiết
60/2017/TT-BTNMT Quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn 08/12/2017 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Trang sau