Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
03/2020/TT-BTNMT ban hành Thông tư Quy định kỹ thuật về mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia 29/05/2020 Xem chi tiết
26/2019/TT-BTNMT Quy định về thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản 31/12/2019 Xem chi tiết
27/2019/TT-BTNMT ban hành Thông tư quy định phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra tài nguyên và môi trường 31/12/2019 Xem chi tiết
25/2019/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định... 31/12/2019 Xem chi tiết
22/2019/TT-BTNMT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ 25/12/2019 Xem chi tiết
23/2019/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỉ lệ 1:2.000 và 1:5.000 25/12/2019 Xem chi tiết
21/2019/TT-BTNMT Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụsự nghiệp công về lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 20/12/2019 Xem chi tiết
19/2019/TT-BTNMT ban hành Thông tư quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỉ lệ 1:2.000, 1:5.000 08/11/2019 Xem chi tiết
09/2018/TT-BTNMT Thông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 14/09/2018 Xem chi tiết
71/201//TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và XD quy định vận trình vận hành liền hồ chứa 29/12/2017 Xem chi tiết
72/2017/TT-BTNMT Quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng 29/12/2017 Xem chi tiết
64/2017/TT-BTNMT Quy định về xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lựu các hố chứa, đập dâng 22/12/2017 Xem chi tiết
60/2017/TT-BTNMT Quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn 08/12/2017 Xem chi tiết
532017/TT-BTNMT Quy định ngừng hiệu lực thi hành khoản 5 điều 6 Thông tư số 33/2017/T-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ trường Bộ TN và MT 04/12/2017 Xem chi tiết
53/2017/TT-BTNMT Quy định về ngưng hiệu lực thi hành Khoản 5 Điều 6 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị đinh hướng dẫn luật đất đai và sửa đổi thông tư hướng dẫn Luật đất đai 04/12/2017 Xem chi tiết
50/2017/TT-BTNMT Quy định nội dung công tác điều tra, đánh giá di sản địa chất, công viên địa chất 30/11/2017 Xem chi tiết
51/2017/TT-BTNMT Bổ sung một số điều của thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản... 30/11/2017 Xem chi tiết
47/2017/TT-BTNMT Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước 07/11/2017 Xem chi tiết
40/2017/TT-BTNMT TT Quy định kỹ thuật chuẩn bộ dữ liệu về quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường không khí và nước 23/10/2017 Xem chi tiết
45/2017/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra khảo sát khí tượng thủy văn 23/10/2017 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Trang sau