Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
84/2017/NĐ-CP Bổ sung 1 số điều của NĐ 173/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ 18/07/2017 Xem chi tiết
82/2017/NĐ-CP Nghị định quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 17/07/2017 Xem chi tiết
73/2017/NĐ-CP Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường 14/06/2017 Xem chi tiết
59/2017/NĐ-CP Về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen 12/05/2017 Xem chi tiết
36/2017/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường 04/04/2017 Xem chi tiết
33/2017/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản 03/04/2017 Xem chi tiết
01/2017/NĐ-CP Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai 06/01/2017 Xem chi tiết
01/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai 06/01/2017 Xem chi tiết
158/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản 29/11/2016 Xem chi tiết
155/2016/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 18/11/2016 Xem chi tiết
135/2016/NĐ-CP Nghị định số 135/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuế mặt nước 09/09/2016 Xem chi tiết
60/2016/NĐ-CP Quy định một số điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường 01/07/2016 Xem chi tiết
40/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 15/05/2016 Xem chi tiết
41/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam 15/05/2016 Xem chi tiết
12/2016/NĐ-CP Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ : Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 19/02/2016 Xem chi tiết
54/2015/NĐ-CP Nghị định số 54/2015/NĐ-CP Quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả 08/06/2015 Xem chi tiết
53/2015/NĐ-CP Nghị định số 53/2015/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức 29/05/2015 Xem chi tiết
38/2016/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn 15/05/2015 Xem chi tiết
43/2015/NĐ-CP Nghị định số 43/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước 06/05/2015 Xem chi tiết
45/2015/NĐ-CP Nghị định số 45/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về hoạt động đo đạc và bản đồ 06/05/2015 Xem chi tiết
1 2 3 Trang sau