Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
2440/QĐ-BTNMT Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án" Thủy điện long tạo" tại các huyện tuần giáo" Mường Chà tỉnh Điện Biên 01/08/2018 Xem chi tiết
2647//TCMT-TTTLMT V/v xin ý kiến góp ý rà soát, chỉnh sửa bổ sung cho thông tư số 42/2011-TT-BTNMT quy định quy trình kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật về tư liệu môi trường 27/09/2017 Xem chi tiết
28/2017/TT-BTNMT TT quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về quan trắc TNMT 11/09/2017 Xem chi tiết
24/2017/TT-BTNMT Thông tư quy định kỹ thuật quan trắc môi trường 01/09/2017 Xem chi tiết
05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT Thông tư liên tịch hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng 16/05/2016 Xem chi tiết
08/GP-UBND Giấy phép số 08/GP-UBND ngày 09/05/2016 xả nước thải vào nguồn nước 09/05/2016 Xem chi tiết
07/GP-UBND Giấy phép số 07/GP-UBND ngày 09/05/2016 xả nước thải vào nguồn nước 09/05/2016 Xem chi tiết
06/GP-UBND Giấy phép số 06/GP-UBND ngày 09/05/2016 xả nước thải vào nguồn nước 09/05/2016 Xem chi tiết
1628/BTNMT-TCMT Công văn số 1628/BTNMT-TCMT ngày 06/05/2016 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2016 06/05/2016 Xem chi tiết
04/2016/TT-BTNMT Thông tư số 04/2016/TT-BTNMT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 29/04/2016 Xem chi tiết
1257/BTNMT-KH Công văn số 1257/BTNMT-KH v/v hướng dẫn XD kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường năm 2017 của các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương 08/04/2016 Xem chi tiết
03/2016/TT-BTNMT Thông tư số 03/2016/TT-BTNMT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với lò đốt chất thải rắn sinh hoạt 10/03/2016 Xem chi tiết
12/2016/NĐ-CP Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ : Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 19/02/2016 Xem chi tiết
104/QĐ-BTNMT Quyết định số 104/QĐ-BTNMT Về việc ủy quyền giải quyết các thủ tục hành chính về việc chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 19/01/2016 Xem chi tiết
105/QĐ-BTNMT Quyết định số 105/QĐ-BTNMT Về việc ủy quyền giải quyết các thủ tục hành chính về đề án bảo vệ môi trường chi tiết 19/01/2016 Xem chi tiết
106/QĐ-BTNMT Quyết định số 106/QĐ-BTNMT Về việc ủy quyền giải quyết các thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất 19/01/2016 Xem chi tiết
107/QĐ-BTNMT Quyết định số 107/QĐ-BTNMT Về việc ủy quyền giải quyết các thủ tục hành về quản lý chất thải nguy hại 19/01/2016 Xem chi tiết
89/BTNMT-TCMT Công ăn số 89/BTNMT-TCMT ngày 11/01/2016 hướng dẫn lồng ghép nội dung bảo tồn đa dạng sinh học vào quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 11/01/2016 Xem chi tiết
58/2015/TTLT-BYT-BTNMT Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 Quy định về quản lý chất thải y tế 31/12/2015 Xem chi tiết
212/2015/TT-BTC Hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 31/12/2015 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 Trang sau