Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
1459/QĐ-TCMT V/v ban hành hướng dẫn kỹ thuật tính toán và công bố chỉ số chất lượng không khí VN (VN-AQI) 12/11/2019 Xem chi tiết
03/2018/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia trực thuộc BTNMT 23/01/2018 Xem chi tiết
40/2017/TT-BTNMT TT Quy định kỹ thuật chuẩn bộ dữ liệu về quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường không khí và nước 23/10/2017 Xem chi tiết
45/2017/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra khảo sát khí tượng thủy văn 23/10/2017 Xem chi tiết
42/2017/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo thủy văn 23/10/2017 Xem chi tiết
43/2017/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật kiểm tra trạm khí tượng trên cao và ra đa thời tiết 23/10/2017 Xem chi tiết
32/2017/TT-BTNMT TT quy định kỹ thuật thu nhận, bảo quản, lưu trữ và khai thác tài liệu khí tượng thủy văn 29/09/2017 Xem chi tiết
27/2017/TT-BTNMT TT quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn 11/09/2017 Xem chi tiết
84/2017/NĐ-CP Bổ sung 1 số điều của NĐ 173/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ 18/07/2017 Xem chi tiết
06/2016/TT-BTNMT Thông tư số 06/2016/TT-BTNMT Quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cánh báo Khí hậu thủy văn 16/05/2016 Xem chi tiết
07/2016/TT-BTNMT Thông tư số 07/2016/TT-BTNMT Quy định các bộ dữ liệu, chuẩn dữ liệu và XD, quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia 16/05/2016 Xem chi tiết
08/2016/TT-BTNMT Thông tư số 08/2016/TT-BTNMT Quy định về đánh giá tác động môi trường của biến đối khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia 16/05/2016 Xem chi tiết
09/2016/TT-BTNMT Thông tư số 09/2016/TT-BTNMT Quy định việc XD, thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết 16/05/2016 Xem chi tiết
70/2015/TT-BTNMT Thông tư số 70/2015/TT-BTNMT ngày 23/12/2015 Quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn tự động 23/12/2015 Xem chi tiết
55/2015/TTLT-BTNMT_BNV Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTNMT_BNV ngày 08/12/2015 về Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm soát khí tượng thủy văn 08/12/2015 Xem chi tiết
44/2015/TT-BTNMT Thông tư số 44/2015/TT-BTNMT ngày 01/10/2015 Quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế kỹ thuật công tác kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ thiết bị chuẩn và thiết bị kiểm định phương tiện đo khí tượng thủy văn 01/10/2015 Xem chi tiết
173/2013/NĐ-CP Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ 13/11/2013 Xem chi tiết
Số: 11/2011/TT-BTNMT Thông tư số 11/2011/TT-BTNMT của Bộ TNMT sửa đổi, bổ sung quy chế giao nộp, lưu trữ, bảo quản, khai thác tư liệu khí tượng thuỷ văn; quy chế quản lý chất lượng phương tiện đo chuyên ngành khí tượng thủy văn 14/04/2011 Xem chi tiết
10/2011/TT-BTNMT Thông tư số 10/2011/TT-BTNMT Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2006/TT-BTNMT ngày 20 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 14/04/2011 Xem chi tiết
2418/QĐ-BTNMT Quyết định số 2418/QĐ-BTNMT của Bộ TNMT V/v Ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2011-2015 20/12/2010 Xem chi tiết
1 2 Trang sau