Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
108/ĐCKS-KSMB Báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản năm 2017 17/01/2018 Xem chi tiết
48/2017/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam trực thuộc BTNMT 12/12/2017 Xem chi tiết
60/2017/TT-BTNMT Quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn 08/12/2017 Xem chi tiết
50/2017/TT-BTNMT Quy định nội dung công tác điều tra, đánh giá di sản địa chất, công viên địa chất 30/11/2017 Xem chi tiết
51/2017/TT-BTNMT Bổ sung một số điều của thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản... 30/11/2017 Xem chi tiết
5130/BTNMT-ĐCKS V/v góp ý dự thảo quyết định của TTCP ban hành quy định Phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm năng ... thăm dò khoáng sản do nhà nước đã đầu tư 28/09/2017 Xem chi tiết
25/2017/TT-BTNMT Quy định quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản 06/09/2017 Xem chi tiết
06/2017/TT-BTNMT Ban hành định mức KT-KT công tác điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300 đến 2.500 nước và đánh giá tiềm năng khí hydrate các vùng biển VN tỷ lệ 1:500.000 24/05/2017 Xem chi tiết
06/2017/TT-BTNMT Ban hành định mức KT-KT công tác điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300 đến 2.500 nước và đánh giá tiềm năng khí hydrate các vùng biển VN tỷ lệ 1:500.000 24/05/2017 Xem chi tiết
01/2016/TT-BTNMT Thông tư số 01/2016/TT-BTNMT ngày 13/01/2016 quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp. 13/01/2016 Xem chi tiết
52/2015/BTNMT-BNV Thông tư liên tịch số 52/2015/BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 Quy định mã số và chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính 08/12/2015 Xem chi tiết
26/2015/QĐ-UBND Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND Ban hành quy định về thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Điện Biên 27/11/2015 Xem chi tiết
388/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 388/2015/NQ-HĐND Quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Điện Biên 10/11/2015 Xem chi tiết
47/2015/TT-BTNMT Thông tư số 47/2015/TT-BTNMT ngày 05/11/2015 Ban hành Quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật của 12 hạng mục công việc trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản 05/11/2015 Xem chi tiết
37/2015/TT-BTNMT Thông tư số 37/2015/TT-BTNMT Quy định Kỹ thuật về kiểm tra nội bộ phòng thí nghiệm trong phân tích mẫu địa chất, khoáng sản rắn 30/06/2015 Xem chi tiết
38/2015/TT-BTNMT Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT Về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản 30/06/2015 Xem chi tiết
06/2015/TT-BTNMT Thông tư số 06/2015/TT-BTNMT, ngày 25/02/2015 Quy định kỹ thuật công tác điều tra, đánh giá địa chất môi trường khu vực có khoáng sản độc hại 25/02/2015 Xem chi tiết
03/2015/TT-BTNMT Thông tư số 03/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về thăm dò và phân cấp trữ lượng, cấp tài nguyên khoáng sản vàng gốc 13/02/2015 Xem chi tiết
04/2015/TT-BTNMT Thông tư số 04/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về thăm dò và phân cấp trữ lượng, cấp tài nguyên khoáng sản chì - kẽm 13/02/2015 Xem chi tiết
62/2014/TT-BTNMT Thông tư 62/2014/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm soát chất lượng các kết quả phân tích mẫu địa chất, khoáng sản 09/12/2014 Xem chi tiết
1 2 Trang sau