Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
100/QĐ-STNMT Thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Đầu tư khai thác và chế biến đá xây dựng tại điểm mỏ Búng Lao, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên”. 13/07/2020 Xem chi tiết
706/STNMT-VPĐKĐĐ V/v phúc đáp Văn bản số 626/UBND-TN ngày 29/5/2020 của UBND huyện Mường Nhé 08/07/2020 Xem chi tiết
148/BC-STNMT Kết quả khảo sát đối tượng, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2020 (Trong coq quan, tổ chức của nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, năm 2020) 07/07/2020 Xem chi tiết
704/STNMT-QLĐĐ tham gia phương án và dự toán: Rà soát, hoàn chỉnh việc giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận (công nhận) quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023. 07/07/2020 Xem chi tiết
703/STNMT-QLĐĐ V/v tham gia phương án và dự toán rà soát,hoàn chỉnh việc giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp đến năm 2023 trên địa bàn huyện Điện Biên Đông 07/07/2020 Xem chi tiết
698/STNMT-MT Cung cấp thông tin liên quan đến công tác ứng phó thảm họa hóa học, sinh học, thảm họa hạt nhân và tràn dầu trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 07/07/2020 Xem chi tiết
693/STNMT-QLĐĐ V/v tham gia dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn 2010-2020và đề xuất quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 06/07/2020 Xem chi tiết
694/TTr-STNMT Triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư 06/07/2020 Xem chi tiết
691/STNMT-MT V/v cử người tham gia Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư khai thác và chế biến đá xây dựng tại điểm mỏ Búng Lao, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên”. 03/07/2020 Xem chi tiết
683/STNMT-VP V/v cung cấp danh sách doanh nghiệp thực hiện TTHC trong 6 tháng cuối năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường. (Bản chuẩn) 01/07/2020 Xem chi tiết
139/BC-STNMT Tình hình thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030 01/07/2020 Xem chi tiết
669/STNMT-VPĐKĐĐ V/v xây dựng định hướng chương trình thanh tra năm 2021 về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Điện Biên 30/06/2020 Xem chi tiết
680/STNMT-VPĐKQSDĐ V/v đôn đốc giao nộp sản phẩm sản phẩm kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 cấp huyện. 30/06/2020 Xem chi tiết
135/BC-STNMT Đánh giá sơ kết 05 năm thực hiện Đề án 161 giai đoạn 2016 - 2020 26/06/2020 Xem chi tiết
654/STNMT-VPĐKĐĐ V/v việc cung cấp thông tin tài liệu phục vụ xây dựng kế hoạch thanh tra. 26/06/2020 Xem chi tiết
132/BC-STNMT Tình hình giải pháp các thủ tục liên quan đến việc tiếp cận đất đai của doanh nghiệp, phổ biến những thủ tục liên quan đến đất đai phải thực hiện khi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 23/06/2020 Xem chi tiết
128/BC-STNMT Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2020 22/06/2020 Xem chi tiết
129/BC-STNMT BÁO CÁO Tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra 6 tháng đầu năm 2020 22/06/2020 Xem chi tiết
638/STNMT-MT V/v lập báo cáo thu hồi đất và giao nộp PA sử dụng đất 22/06/2020 Xem chi tiết
130/BC-STNMT Tình hình triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 22/06/2020 Xem chi tiết
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Trang sau