Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
1125/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch quản lý công tác thi hành công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh ĐB 03/11/2017 Xem chi tiết
43/2013/QH13 Luật số 43/2013/QH13 của Quốc hội : Luật đấu thầu 26/11/2013 Xem chi tiết
44/2013/QH13 Luật số 44/2013/QH13 của Quốc hội : Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 26/11/2013 Xem chi tiết
42/2013/QH13 Luật số 42/2013/QH13 của Quốc hội : Luật tiếp công dân 25/11/2013 Xem chi tiết
38/2013/QH13 Luật số 38/2013/QH13 của Quốc hội : Luật việc làm 16/11/2013 Xem chi tiết
39/2013/QH13 Luật số 39/2013/QH13 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 16/11/2013 Xem chi tiết
33/2013/QH13 Luật số 33/2013/QH13 của Quốc hội : Luật phòng, chống thiên tai 19/06/2013 Xem chi tiết