Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tra cứu văn bản

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Chọn
535/STNMT-CNTT V/v Khai báo mã định danh của ngành Tài nguyên và Môi trường vào hệ thống gửi nhận văn bản điện tử. 29/05/2020 Xem chi tiết
535/STNMT-CNTT V/v Khai báo mã định danh của ngành Tài nguyên và Môi trường vào hệ thống gửi nhận văn bản điện tử 29/05/2020 Xem chi tiết
535/STNMT-CNTT V/v Khai báo mã định danh của ngành Tài nguyên và Môi trường vào hệ thống gửi nhận văn bản điện tử 29/05/2020 Xem chi tiết
1195/BC-STNMT Báo cáo tình hình số liệu về ứng dụng CNTT phát triển Chính phủ điện tử quý IV/2019 27/11/2019 Xem chi tiết
1161/STNMT-CNTT V/v tham gia ý kiến góp ý dự thảo đề án hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các địa phương, các bộ, ngành 18/11/2019 Xem chi tiết
2899/QĐ-BTNMT Ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường 13/11/2019 Xem chi tiết
1121/STNMT-CNTT Thông tin phục vụ xây dựng định hướng ứng dụng và phát triển CNTT trong ngành Tài nguyên và môi trường, giai đoạn 2020-2030 08/11/2019 Xem chi tiết
1018/STNMT-KHTC V/v Tham gia ý kiến đối với biên bản ghi nhớ giữa Bộ thông tin và tuyền thông và UBND tỉnh Điện Biên về hợp tác phát triển thông tin và truyền thông 17/10/2019 Xem chi tiết
190/BC-STNMT Báo cáo định kỳ lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ Điện Tử quý III/2019 21/08/2019 Xem chi tiết
211/QĐ-STNMT V/v công bố danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường 21/08/2019 Xem chi tiết
773/STNMT-CNTT V/v cung cấp thông tin lập Đề án "Hoàn thiện CSDL TN&MT kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, CSDL của các địa phương, các bộ, ngành 05/08/2019 Xem chi tiết
1235/UBND-KGVX V/v Báo cáo kết quả thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh 04/05/2019 Xem chi tiết
276/STNMT-CNTTTN&MT V/v Tham gia ý kiến vào dự thảo KH hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của CP 04/04/2019 Xem chi tiết
239/TB-STNMT V/v Giới thiệu chức danh, chữ ký, số điện thoại của Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thuộc sở Tài nguyên và môi truòng tỉnh Điện Biên 28/03/2019 Xem chi tiết
242/STNMT-CNTTTN&MT Đơn đề nghị gia hạn giấy phép thiết lập Trang Thông tin điện tử tổng hợp trên Internet 28/03/2019 Xem chi tiết
97/QĐ-STNMT V/v thành lập ban biên tập Bản tin Tài nguyên và môi trường 27/03/2019 Xem chi tiết
236/STNMT-CNTTTNMT V/v đăng ký tham gia Hội nghị, tập huấn về đảm bảo an toàn thông tin 27/03/2019 Xem chi tiết
32/BC-STNMT Tình hình tổ chức, hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động lĩnh vực công nghệ thông tin của Sở TN và MT tỉnh ĐB 27/02/2019 Xem chi tiết
874/KH-STNMT Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Sở TNMT năm 2019 24/10/2018 Xem chi tiết
15/TTr -TTCNTTTN&MT Về việc đề nghị bổ nhiệm phụ trách kế toán: Khúc Thị Huyền Trang 28/08/2018 Xem chi tiết
1 2 3 Trang sau