Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

49/BC-UBND
Đánh giá tổng thể nhu cầu và định hướng hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến đối tượng ưu đãi là “gia đình người có công với cách mạng” trên địa bàn tỉnh Điện Biên
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Báo cáo
01/03/2021
01/03/2021
Số hiệu Trích yếu