Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

514/UBND-KTN
Triển khai, thực hiện công tác đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại các xã mới sắp xếp về thành phố Điện Biên Phủ
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Công văn
01/03/2021
01/03/2021
Số hiệu Trích yếu