Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

506/KH-UBND
Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Kế hoạch
26/02/2021
26/02/2021
Số hiệu Trích yếu