Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

28/2020/QĐ-UBND
Ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
24/11/2020
24/11/2020
Số hiệu Trích yếu