Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

6118/BTNMT-TCMT
V/v tăng cường kiểm tra, giám sát đối với cáccơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, đặcbiệt là cơ sở xử lý CTNH trong tình hình tiếptục thực hiện “mục tiêu kép” của Chính phủ
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Văn bản khác
Công văn
02/11/2020
02/11/2020
Số hiệu Trích yếu