Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1115/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh danh mục phạm vi và quy mô các tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014-2020
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
29/10/2020
29/10/2020
Số hiệu Trích yếu