Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

4005/KH-UBND
Về việc Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU, ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Tỉnh ủy Điện Biên về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW...
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Kế hoạch
20/10/2020
20/10/2020
Số hiệu Trích yếu