Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

944/STNMT-QLĐĐ
V/v triển khai thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất các cấp trên địa bàn tỉnh.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
09/09/2020
09/09/2020
Số hiệu Trích yếu