Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

2602/UBND-KTN
Công văn V/v triển khai Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 01/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai.
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Công văn
07/09/2020
07/09/2020
Số hiệu Trích yếu