Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1855/QĐ-BTNMT
Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1746/QĐ-TTgngày 04 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hànhKế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Văn bản khác
Quyết định
21/08/2020
21/08/2020
Số hiệu Trích yếu