Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

104-HD/BTGTU
Tuyên Truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai
Văn bản khác
Hướng dẫn
18/08/2020
18/08/2020
Số hiệu Trích yếu