Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

12/2020/QĐ-UBND
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 04/10/2016 về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị của Di tích trên địa bàn tỉnh.
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
07/08/2020
07/08/2020
Số hiệu Trích yếu