Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

211/TTr-STNMT
V/v phê duyệt đề cương - dự toán kinh phí của dự án điều tra đánh giá chất lượng đất và tiềm năng đất đai tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Tờ trình
28/07/2020
28/07/2020
Số hiệu Trích yếu