Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

2099/KH-UBND
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 55/2020/NĐ-CP ngày 22/5/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Kế hoạch
20/07/2020
20/07/2020
Số hiệu Trích yếu