Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

703/STNMT-QLĐĐ
V/v tham gia phương án và dự toán rà soát,hoàn chỉnh việc giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp đến năm 2023 trên địa bàn huyện Điện Biên Đông
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
07/07/2020
07/07/2020
Số hiệu Trích yếu