Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

694/TTr-STNMT
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Kế hoạch
06/07/2020
06/07/2020
Số hiệu Trích yếu