Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

623/QĐ-UBND
thu hồi đất phòng thanh tra huyện Tủa Chùa để sử dụng vào mục đích đất trụ sở cơ quan tại địa bàn thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa
UBND tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Quyết định
02/07/2020
02/07/2020
Số hiệu Trích yếu