Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

9/2020/QĐ-UBND
Ban hành Quy định về các tiêu chí cho bến xe khách thấp hơn bến xe khách loại 6 thuộc vùng sâu, vùng xa, các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn trên địa bàn tỉnh Điện Biên
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
30/06/2020
30/06/2020
Số hiệu Trích yếu