Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1835/KH-UBND
Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư ...
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Kế hoạch
25/06/2020
25/06/2020
Số hiệu Trích yếu