Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

132/BC-STNMT
Tình hình giải pháp các thủ tục liên quan đến việc tiếp cận đất đai của doanh nghiệp, phổ biến những thủ tục liên quan đến đất đai phải thực hiện khi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Báo cáo
23/06/2020
23/06/2020
Số hiệu Trích yếu