Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

615/STNMT-QLĐĐ
V/v tham mưu nội dung đề nghị của UBND thành phố Điện Biên Phủ tại Tờ trình số 819/TTr-UBND ngày 05/6/2020.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
17/06/2020
17/06/2020
Số hiệu Trích yếu