Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1684/UBND-TH
hỗ trợ nhóm đối tượng dễ bị tổn thương để thực hiện giải phóng mặt bằng công trình: Nâng cấp đường vào khu di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng.
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Công văn
11/06/2020
11/06/2020
Số hiệu Trích yếu