Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

2924/BTNMT-TCQLĐĐ
V/v thống nhất thành phần hồ sơ chuyển mụcđích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ,đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Văn bản khác
Công văn
01/06/2020
01/06/2020
Số hiệu Trích yếu