Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

107/BC-STNMT
Việc thực hiện các nhiệm vụ tại Điều 36 Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Báo cáo
29/05/2020
29/05/2020
Số hiệu Trích yếu