Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

99/BC-STNMT
Đánh giá kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 14/10/2014 của UBND tỉnh Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và TĐC khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh ĐB (Trang nợ)
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
22/05/2020
22/05/2020
Số hiệu Trích yếu